Regulamin Shop-Dental.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP DENTAL

                                                      

1. Podstawowe pojęcia

 

Sprzedawca i Administrator danych osobowych - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CERKAMED" Wojciech Pawłowski Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,  NIP: 865-204-87-70, REGON 431162810, BDO: 000068772

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.shop-dental.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary od Sprzedawcy.

Klient - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Towarów.

Konto - konto założone dla Klienta w Sklepie w wyniku procesu rejestracji.

Dane osobowe - przetwarzamy dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; numer identyfikacji podatkowej (NIP); adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), jednocześnie są to wszystkie niezbędne dane, które użytkownik podaje podczas rejestracji i tworzenia konta Klienta. Ich podanie jest dobrowolne, lecz konieczne do spełnienia świadczenia, wobec tego ich nie podanie skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.

Zamówienie – rozumie się jako ofertę skierowaną do Sprzedającego przez Klienta w formie elektronicznej, dotyczącej nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

2. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i wolne od wad.
 4. Sprzedaż wyrobów medycznych skierowana jest wyłącznie dla lekarzy specjalistów.

 

3. Rejestracja i dane osobowe w sklepie internetowym

 

 1. Przy rejestracji Klient obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Sklepie, wskazać login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie do Konta.
 2. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Pełna treść klauzuli informacyjnej RODO tj. spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych znajduje się na stronie https://cerkamed.pl/rodo/

 

4. Zamówienie

 

 1. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
  b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrane Towary z oferty Sklepu do wirtualnego koszyka.
 3. Klient ma możliwość dokonywania zmian Towarów w zamówieniu, danych teleadresowych koniecznych do wysyłki Towaru lub koniecznych do wystawienia dokumentów potwierdzających sprzedaż do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 4. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru umieszczonego na witrynie Sklepu, za określoną tam cenę.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma CERKAMED zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w całości lub częściowo.

 

5. Ceny i metody płatności

 

 1. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić w następujących wariantach:
 5. a) za pośrednictwem serwisu szybkich płatności PayU,
 6. b) za pobraniem,
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. Paragon fiskalny lub faktura VAT dołączona jest do każdego zakupionego przedmiotu, również w przypadku sprzedaży wysyłkowej. Dokument przyklejony jest do paczki naklejką z napisem FAKTURA.

 

6. Koszty, terminy, sposób i warunki dostawy

 

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę natomiast są one realizowane w ciągu 72 h roboczych.
 2. Dostawy realizowane są na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
 3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 4. Zamówienia, których wartość brutto przekracza 300 zł wysyłane są na koszt Sprzedawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki wewnątrz paczki, jej niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem należy sporządzić w ciągu 7 dni od daty dostawy Protokół reklamacyjny, który jest jedyną podstawą do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. O zaistniałej sytuacji należy bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
 6. W przypadku wyboru metod płatności - Płatność za pobraniem lub przelew tradycyjny - i nie odebrania przesyłki z Towarem, przesyłka zostaje zwrócona do Sprzedawcy. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o ponowne wysłanie Towaru.

 

7. Reklamacja

 

 1. Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Klient zgłasza poprzez wypełnienie i przesłanie Zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: detal@cerkamed.pl lub w formie papierowej przesłać na adres: PPH "CERKAMED" Wojciech Pawłowski Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres Klienta, numer dokumentu zakupu oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także kontakt telefoniczny bądź adres poczty elektronicznej.
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.
 4. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez Sprzedawcę. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji.

 

8. Zwroty zakupionych Towarów

 

 1. Wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Zasada ta odpowiada regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 - t.j.).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na pozostałe towary Sprzedawca przyznaje Klientowi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w tym terminie. Wzór oświadczenia stanowi Odstąpienie od umowy.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać Towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu Towaru są pokrywane przez Klienta.
 4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku Towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli Towar występował w opakowaniu.
 5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu Towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego Towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.

 

9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z wysyłką złożonego Zamówienia na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie https://shop-dental.pl/regulamin.
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie Towarów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością. Ewentualne błędy w tym zakresie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 7.  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy, w tym zdjęć i opisów Towarów, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedający oraz Klient - w braku porozumienia - skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby sprzedawcy.
 3. W przypadku utraty przez Klienta statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Klient nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności.
 4. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie składania zamówienia (rejestracji) są  przetwarzane - gromadzone i przechowywane przez PPH CERKAMED.

 

 1. Ilość:
Koszt produktów (brutto) :
Koszt produktów (netto) :